Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Sanktuarium > Rada parafialna

 

Rada Parafialna

 

      Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz za zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, przestrzegając zasady pomocniczości, która domaga się, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących  w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). W Dekrecie  o Posłudze i Życiu Kapłanów  (DK 9) czytamy: prezbiterzy niech chętnie słuchają świeckich, rozważając po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencje na różnych polach ludzkiego działania, aby razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasu... i do nich dostosować formę duszpasterzowania. Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżycia tej odpowiedzialności za Kościół oraz umożliwienia im zgodnej współpracy każdy na swój sposób, ale dla wspólnego dzieła  jest między innym Rada Parafialna.


      Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 5 lat. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania powinien być sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.


      Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp...

 

 

Skład Rady Parafialnej Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego
w Wieruszowie
na dzień 8 kwietnia 2015 r.

 

 

 1. O. Piotr Polek – Proboszcz

 2. O. Stanisław Kochan

 3. Br. Franciszek Bulanda

 4. Dzięglewski Maciej – przewodniczący rady

 5. Hojczyk Jadwiga – sekretarz rady

 6. Kropacz Izabela – zastępca sekretarza rady

 7. Gruca Julian

 8. Jankiewicz Robert

 9. Kopacki Jarosław

 10. Maciejewska Lucyna

 11. Nikodem Bernard

 12. Prymas Kazimierz

 13. Semba Jerzy

 14. Skotnik Eugeniusz

 15. Świsulski Robert

 16. Woźniak Maria

 


Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl